Privacyverklaring van Stichting Bijna-baantjes

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Stichting Bijna-baantjes (hierna te noemen: Bijna-baantjes) verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacyverklaring gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

 

Identiteit 

De Stichting Bijna-baantjes
Bezoekadres: Oude Dieze 12,
5211 KV  ‘s-Hertogenbosch
T +31(0)6 21613906

info@bijnabaantjes.nl
https:// www.bijnabaantjes.nl

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Bijna-baantjes voor welke doeleinden?

Bijna-baantjes verzamelt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als bezoeker van de website en/of werkgever en/of jongere in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals uw geslacht, naam, adresgegevens, e-mailadres, gegevens over uw activiteiten op deze internetsite, alsook IP-adres, internetbrowser en apparaat type. Bijna-baantjes zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras of anders, vragen. Zelfs geen gegevens over de gezondheid van de jongere, aangezien wij kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Het doel van deze gegevensverwerking is krijgen van contact met potentiele jongeren en werkgevers om deze partijen aan elkaar te koppelen en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of reclameboodschappen) of een gerechtvaardigd belang voor Bijna-baantjes. Als u deze gegevens niet verstrekt dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

 

Toestemming

Bijna-baantjes zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van haar werkzaamheden en in verband met een wettelijke verplichting die rust op Bijna-baantjes. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Bijna-baantjes zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal geschieden aan de hand van de volgende criteria:

  • Administratieve gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;
  • Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

De ontvangers van de persoonsgegevens

Bijna-baantjes verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers zonder uw toestemming, een derde land of een internationale organisatie, tenzij Bijna-baantjes daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Rechten betrokkenen 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verweking via geautomatiseerde procedés wort verricht.  Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Bijna-baantjes  respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bijna-baantjes  draagt er, door die gegevens te beveiligen, zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Bijna-baantjes  behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

 

Vragen 

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

Telefoon: +31(0)6 21613906
Email: info@bijnabaantjes.nl
Postadres: Oude Dieze 12,
5211 KV  ‘s-Hertogenbosch

 

‘s-Hertogenbosch, juli 2020